Avís legal

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el simple accés) de les pàgines web integrants del Lloc Web www.safradelmontsec.com (“Lloc Web”) inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles.

Tota persona (“Usuari”) que accedeixi al Lloc Web accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment en que accedeixi a aquesta web.

TITULARITAT DE LA PÀGINA WEB  

El nom del domini www.safradelmontsec.com, està registrat a favor de Jaume Casado Carulla amb NIF 45786571B i domicili social a Masia Mauri S/N – Els Masos de Llimiana, 25639 – Llimiana (Lleida). Telèfon de contacte +34 605 028 536 i direcció de correu electrònic info@safradelmontsec.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LA WEB  

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquest Lloc Web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de SAFRÀ DEL MONTSEC, i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de SAFRÀ DEL MONTSEC. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS   

SAFRÀ DEL MONTSEC no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts publicats al Lloc Web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeixi a ells o els utilitzi. Es prohibeix la reproducció, distribució o modificació, total o parcial dels continguts, a menys que es disposi de l’autorització de SAFRÀ DEL MONTSEC. Es prohibeix també qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars.

SAFRÀ DEL MONTSEC no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços des del Lloc Web. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixen en la pàgina web de destí. En cas que SAFRÀ DEL MONTSEC tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual es remet des d’aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent a la major brevetat possible.

CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés al Lloc Web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre. No obstant, determinats serveis requereixen omplir formularis amb dades personals. L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’Usuari de la nostra Política de Privacitat.

Al realitzar una consulta, sol·licitud o compra a través d’aquest Lloc Web, l’Usuari garanteix que és major de 14 anys i que, en cas de ser menor de 14 anys disposa de la corresponent autorització de pare, mare o tutor (més informació a l’apartat Política de Privacitat).

L’Usuari ha d’accedir al Lloc Web conforme a la bona fe, a les normes d’ordre públic i a les presents Condicions Generals. L’accés al Lloc Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’Usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a SAFRÀ DEL MONTSEC.

L’Usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis, productes i continguts oferts al Lloc Web, per procediments diferents als estipulats en les presents Condicions Generals.

L’Usuari té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o software que alteri el normal funcionament del Lloc Web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

SAFRÀ DEL MONTSEC es reserva el dret d’exercir les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents Condicions Generals, acceptant l’Usuari que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renuncia formal a les mateixes, romanent aquestes vigents fins els terminis legals de prescripció de les infraccions.

TRACTAMENT DE DADES DE L’USUARI

Sens perjudici d’allò previst en allò indicat en cadascun dels formularis del Lloc Web, quan l’Usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a SAFRÀ DEL MONTSEC al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis. Per a més informació consultar la nostra Política de Privacitat.

Advertència sobre l’ús de cookies. Advertim que el Lloc Web pot utilitzar cookies. L’ Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa de navegació. Més informació sobre cookies.

ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA PÀGINA WEB  

SAFRÀ DEL MONTSEC es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al Lloc Web, (incloent la seva configuració o presentació), així com les presents Condicions Generals; en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS  

SAFRÀ DEL MONTSEC no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar de problemes tècnics o errors en els equips informàtics, no imputables a SAFRÀ DEL MONTSEC, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

Des de SAFRÀ DEL MONTSEC no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’Usuari del Lloc Web o de pàgines web de tercers i, per tant, no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes.

També queda exonerat de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui patir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan processa de terceres fonts.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquest Lloc Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola: Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD). Complint també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002 d’ 11 de juliol de serveis de la Societat de la informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Es compleix també amb la Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista, la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre.

Per últim, complim també amb el Reglament (UE) 2018/302 del Parlament Europeu i del Consell de 28 de febrer de 2018 sobre mesures destinades a impedir el bloqueig geogràfic injustificat i altres formes de discriminació per raó de nacionalitat, de lloc de residència o lloc d’establiment dels clients en el mercat interior. Els usuaris d’aquest Lloc Web són conscients de tot això exposat i ho accepten voluntàriament.