Enviaments i Devolucions

ENVIAMENTS

Els productes adquirits s’enviaran a la direcció indicada a la comanda. En cas que en el moment de l’entrega el Client es trobi absent, el missatger intentarà deixar una nota d’avís a la bústia. No sempre és possible deixar una nota, ja que en ocasions el missatger no pot accedir al portal o al recinte de cases. Després d’aquest primer intent d’entrega, la delegació que reparteix a la zona intentarà contactar amb el Client per acordar una segona entrega. Si per algun motiu no han aconseguit contactar amb el Client per acordar l’entrega, aquest pot escriure’ns a info@safradelmontsec.com per tal que li puguem facilitar la informació de contacte o ajudar-lo en el que sigui necessari.

No es realitzaran entregues en apartats de correus.

Els tickets de compra s’enviaran a la direcció de correu electrònic indicada pel Client en el seu registre en la botiga online www.safradelmontsec.com i també podran ser consultats en el compte de registre creat pel Client.

L’entrega es realitzarà puntualment sota la responsabilitat del transportista.

Una comanda es considera entregada en el moment en que el transportista entrega el paquet o els paquets al Client i aquest signa el document de recepció d’entrega. Correspon al Client verificar l’estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies en l’albarà de recepció d’entrega.

TERMINIS DE LLIURAMENT

SAFRÀ DEL MONTSEC treballa per a entregar la comanda de manera ràpida i efectiva, de manera que per a enviaments nacionals el temps d’entrega és de 48 / 72h laborables i per a enviaments internacionals, el temps d’entrega és de 4 a 5 dies hàbils. S’exclouen períodes de llançaments, promocions o campanyes de Black Friday i Cyber Monday en que aquests terminis no es poden garantir per raons o causes imprevisibles o insalvables d’una força major.

Totes les comandes rebudes després de les 13h, així com les que es rebin durant el cap de setmana o dies festius, es gestionaran el següent dia hàbil.

Per a més informació, consultar el nostre apartat de Condicions Generals de Compra.

DEVOLUCIONS PER INCIDÈNCIA

SAFRÀ DEL MONTSEC accepta la devolució si el producte és defectuós o ha sigut malmès durant el transport. El Client haurà de comprovar el producte en el moment de l’entrega i anotar a l’albarà del transportista qualsevol incidència.

El Client ha de comunicar la incidència a info@safradelmontsec.com en les 48 hores hàbils següents a la recepció de la comanda, annexant fotografia del desperfecte i una explicació el més detallada possible del mateix. Sense fotografies no es podrà tramitar la incidència. Transcorregut el termini estipulat SAFRÀ DEL MONTSEC no se responsabilitza de la incidència o devolució.

SAFRÀ DEL MONTSEC assumeix les despeses d’enviament que es generin per la devolució del producte i procedirà al reenviament del producte substituït, sense costos addicionals per al Client.

DEVOLUCIONS PER DESISTIMENT

D’acord amb allò establert a la legislació espanyola, el Client disposa del Dret de Desistiment, en virtut del qual podrà retornar el producte rebut si comprova que no s’ajusta a les seves expectatives.

L’exercici d’aquest dret podrà fer-se efectiu en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la seva recepció. Donada la naturalesa dels productes comercialitzats en aquest lloc web, el comprador que desitgi exercir el seu dret de desistiment no haurà d’obrir o desprecintar el producte, de manera que aquest segueixi sent apte per al consum.

El reemborsament de l’import de la compra s’efectuarà una vegada hagi sigut comprovat l’estat de la mercaderia i es realitzarà a través del mateix mitjà de pagament utilitzat per a l’abonament de la comanda i, en tot cas, en un màxim de 14 dies naturals a comptar des de que SAFRÀ DEL MONTSEC tingui coneixement efectiu de l’enviament de la mercaderia per part del comprador o, en cas de no tenir coneixement, des de la recepció del producte retornat en el domicili de SAFRÀ DEL MONTSEC.

Les despeses de devolució, derivades de l’exercici del dret de desistiment com les despeses d’enviament, aniran a càrrec del comprador.

Per a exercir el dret de desistiment, el comprador podrà fer-ho mitjançant enviament de correu electrònic a info@safradelmontsec.com

En cas que el Client hagi obert el producte, aquest dret de desistiment no s’aplicarà segons les exclusions contingudes en l’article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries modificat per l’art. 28 de la Llei 3/2014, de 27 de març en el seu paràgraf:

– e) “el subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin sigut desprecintats després de l’entrega”.