Política de privacidad

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant allò establert en la legislació vigent, SAFRÀ DEL MONTSEC (en endavant Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis Que Incorpora Aquesta Política De Privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
 • El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat Del Responsable Del Tractament De Les Dades Personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides a SAFRÀ DEL MONTSEC és: Jaume Casado Carulla, amb NIF: 45786571B (en endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents:

 • Direcció: Masia Mauri S/N – Els Masos de Llimiana
  25639 Llimiana (Lleida)
 • Telèfon: 605028536
 • Email: info@safradelmontsec.com

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment d’allò establert en el RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que les dades personals recollides per SAFRÀ DEL MONTSEC mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines, quedaran incorporades i seran tractades en el nostre fitxer amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre SAFRÀ DEL MONTSEC i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest empleni, o per atendre una sol·licitud o consulta del mateix. Així mateix, de conformitat amb allò previst en el RGPD i la LOPD-GDD, tret que sigui d’aplicació l’excepció prevista en l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes al RGPD.

Principis Aplicables Al Tractament De Les Dades Personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari es sotmetrà als següents principis recollits en l’article 5 del RGPD i en l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les que són tractades.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han ser exactes i estar sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran conservades de forma que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per a les finalitats del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories De Dades Personals

Les categories de dades que es tracten en SAFRÀ DEL MONTSEC son únicament dades identificatives. En cap caso, se tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base Legal Per Al Tractament De Les Dades Personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. SAFRÀ DEL MONTSEC es compromet a obtenir el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a una o varies finalitats específiques.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

En les ocasions en les que l’Usuari hagi o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per a realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se l’informarà en cas de que la complementació d’alguna d’elles sigui obligatòria degut a que les mateixes siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Finalitats Del Tractament A Que Es Destinen Les Dades Personals

Les dades personals són recopilades i gestionades per SAFRÀ DEL MONTSEC amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim empleni o per atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de SAFRÀ DEL MONTSEC, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el Contingut ofert a l’Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web.

En el moment en que s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre la finalitat o finalitats específiques del tractament a que es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes De Retenció De Les Dades Personals

Les dades personals seran conservades durant el temps que sigui necessari per a prestar-li els nostres serveis o durant el temps que ens exigeixin les lleis pertinents. Després d’aquest període, les seves dades personals seran eliminades.

En cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, les dades personals es conservaran indefinidament o fins que l’Usuari sol·liciti la baixa d’aquests.

Destinataris De Les Dades Personals

Les dades de caràcter personal seran comunicades a les agències de transport encarregades de l’enviament de les comandes. Igualment, seran cedides en el seu cas, a les entitats de crèdit i/o bancàries prestadores dels serveis del pagament dins del marc de la gestió del pagament.

Dades Personals De Menors D’edat

Respectant allò establert als articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per SAFRÀ DEL MONTSEC. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura en que els mateixos ho hagin autoritzat.

Secret I Seguretat De Les Dades Personals

SAFRÀ DEL MONTSEC es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de forma que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

El Lloc Web disposa d’un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, al ser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

No obstant, donat que SAFRÀ DEL MONTSEC no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan es doni una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint allò establert en l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets Derivats Del Tractament De Les Dades Personals

L’Usuari podrà exercir els següents drets reconeguts en el RGPD i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si SAFRÀ DEL MONTSEC està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que SAFRÀ DEL MONTSEC hagi fet o faci, així com de la informació disponible sobre l’origen de les esmentades dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes.
 • Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes.
 • Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrario, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals vam ser recollides o tractades; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no existeixi un altre motiu legítim per a continuar amb el mateix; les dades personals hagin sigut tractades il·lícitament; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin sigut obtingudes producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per a informar als responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari ho necessiti per a fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas de que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cesi el tractament de les mateixes per part de SAFRÀ DEL MONTSEC.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent tret que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l’Usuari podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referencia “RGPD-www.safradelmontsec.com”, especificant:

 • Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en que s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com el documento acreditatiu de la representació. La fotocopia del DNI podrà ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la que es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i firma del sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la següent direcció i/o correu electrònic:

Direcció postal:             
Masia Mauri S/N – Els Masos de Llimiana   
25639 Llimiana (Lleida)               
Correu electrònic: info@safradelmontsec.com

Enllaços A Llocs Web De Tercers

El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers distints de SAFRÀ DEL MONTSEC, i que per tant no són operats per SAFRÀ DEL MONTSEC. Els titulars d’aquests Llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions Davant L’autoritat De Control

En cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en la que s’estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, a l’Estat on tingui la seva residencia habitual, lloc de feina o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Española de Protecció de Dades (http://www.agpd.es ).

COOKIES

L’accés a aquest Lloc Web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari —en els diferents dispositius que pugui utilitzar per a navegar— per tal que el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no causen danys en el dispositiu de navegació. Més informació a la nostra Política de Cookies.


III. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat i la Política de Cookies, així com que accepti el tractament de les seves dades personals per a que el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat i de Cookies del mateix.

SAFRÀ DEL MONTSEC es reserva el dret a modificar las seves Polítiques de Privacitat i de Cookies, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquestes Polítiques seran notificats de forma explícita a l’Usuari.

Aquesta Política de Privacitat va ser actualitzada el dia 12 de gener 2021 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.